Privacybeleid

De bescherming van persoonsgegevens
Klik hier om terug naar de voorpagina te gaanKlik hier om terug naar de voorpagina te gaan
Privacybeleid
AANNEMER / ZZPer BEL/APP VOOR ACTUELE PRIJZEN.

Verantwoordelijkheden

RH isolatie, statutair gevestigd aan de Goudwerf 2K, 6641 TG te Beuningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72037733. Te bereiken via 06-46392927 en via info@rhisolatie.nl.De functionaris voor gegevensbescherming is: Roderik Hendriks te bereiken via eerder genoemde contactgegevens.

In welke situatie verzamelen wij jouw gegevens?

In het kader van onze dienstverlening, leggen wij gegevens vast. In het dataregister hebben we dit uitgewerkt. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat:
 
  • - Je je bij ons aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven;
  • - Je bij ons informatie of een offerte aanvraagt;
  • - Je bij ons producten afneemt;

Welke gegevens verwerken wij?

In het kader van onze dienstverlening, leggen wij gegevens vast. In het dataregister hebben we dit uitgewerkt. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat:
 
  • - Je je bij ons aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven;
  • - Je bij ons informatie of een offerte aanvraagt;
  • - Je bij ons producten afneemt;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rhisolatie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RH isolatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • - Het afhandelen van uw betaling;
  • - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • - Om goederen en diensten bij u af te leveren;
  • - RH isolatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Geautomatiseerde besluitvorming

RH isolatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RH isolatie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RH isolatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor de bovengenoemde persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

RH isolatie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RH isolatie gebruikt functionele cookies via Google Analytics om bijvoorbeeld te zien welke pagina's het meest bezocht worden. Daarbij wordt het IP-adres geanonimiseerd, zodat de door Google opgeslagen gegevens niet herleid kunnen worden naar personen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RH isolatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rhisolatie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. RH isolatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RH isolatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rhisolatie.nl.